Menu Close

Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva 2016

1. Verejné obstarávanie

Podľa analýzy z decembra 2014 je súťaž v zdravotníckych tendroch naďalej slabá. Ministerstvo zdravotníctva sa zaviazalo zaviesť zmeny s cieľom transparentnejších a efektívnejších nákupov. Sústredíme sa na:

 • 3 case studies verejného obstarávania s cieľom poukázať na kontroverzné obstarávanie a možné úspory
 • monitorovanie PPP projektu nemocnice na Patrónke
 • presadzovanie zmien pre efektívnejšie nákupy (porovnávanie cien, väčšia transparentnosť, automatizovaná kontrola ministerstvom zdravotníctva).
 • monitorovanie plnenia sľubov Ministerstva zdravotníctva a tlak na ich uvedenie do praxe

2. Konflikty záujmov zdravotníkov

Ministerstvo zdravotníctva prisľúbilo legislatívne zmeny pre efektívne zverejňovanie informácií o spolupráci zdravotníkov a farmaceutických spoločností. S cieľom zvýšiť transparentnosť týchto vzťahov sa zameriame na:

 • organizáciu 10 prednášok na zdravotníckych podujatiach
 • presadzovanie legislatívnych zmien v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva
 • prípravu kampane zameranej na osvetu zdravotníkov a pacientov o chystaných zmenách

3. Dohľadové orgány

Dôležitú úlohu z pohľadu transparentnosti a efektívnosti zdravotníctva plnia dohľadové orgány, ŠÚKL, NCZI a ÚDZS. Pripravíme prípadovú štúdiu zameranú na transparentné fungovanie zdravotníckych dohľadových orgánov:

4. Ďalšie témy:

Priestor pre monitorovanie a komentovanie aktuálnych problémov transparentnosti a korupcie v zdravotníctve (100 mediálnych výstupov).

V médiách:

______________________________________________________________________________

Projekt Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva pre rok 2014 bol uskutočňovaný spoločne s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Jeho cieľom bolo monitorovať výdavky dodávateľov liekov a ich kvalitu, analyzovať zverejňovanie informácií a etiku či kvalitu pri kategorizácií liekov a pomôcok a rovnako analyzovať sponzorov nadácií a mimovládnych organizácií v tomto sektore.

Sponzormi projektu boli: Bayer, Dôvera zdravotná poisťovňa, GlaxoSmithKline, Novartis Slovakia, Amgen

1. Verejné obstarávanie v zdravotníctve

Vypočítali sme, že v slovenskom zdravotníctve je možné ušetriť viac ako 35 miliónov EUR ročne. Stačí, aby vo všetkých tendroch s jediným uchádzačom vzrástol počet ponúk na dve. Takmer v dvoch tretinách verejných obstarávaní nemocnice dostanú jedinú ponuku. Naším cieľom je:

 • každoročne analyzovať verejné obstarávanie a upozorňovať na priestor pre zlepšenie,
 • prostredníctvom prípadových štúdií poukázať na prípady kontroverzných obstarávaní a možné úspory,
 • v spolupráci s relevantnými aktérmi navrhnúť riešenia pre úspornejšie obstarávanie.

2. Eurofondy v zdravotníctve

V zdravotníctve sú rozdeľované stovky miliónov EUR z európskych fondov. Naším cieľom je poukázať na (ne)efektívnosť využívania finančných prostriedkov v zdravotníctve. Preto

 • zanalyzujeme mieru súťaže v zdravotníckych obstarávaniach,
 • preskúmame distribúciu eurofondov medzi obstarávateľmi a dodávateľmi,
 • zanalyzujeme transparentnosť rozhodovacieho procesu na MZ,
 • preskúmame úlohu sprostredkovateľských firiem v procese rozdeľovania eurofondov,
 • pripravíme case studies problematických prípadov obstarávaní

3. Konflikty záujmov lekárov

Zákony zamerané na riešenie konfliktov záujmov lekárov sú nedokonalé, štát ich dodržiavanie nevynucuje a mnohí lekári ich porušujú. Naším cieľom je

 • upozorniť na možné škody plynúce z konfliktov záujmov,
 • preskúmať legislatívu platnú v zahraničí a jej účinky,
 • v spolupráci so štátom, lekármi i súkromnými spoločnosťami navrhnúť efektívnu legislatívu a zasadiť sa o jej dodržiavanie,
 • realizovať informačnú kampaň s cieľom vysvetliť princípy a zmysel legislatívy lekárom prostredníctvom výstupov na konferenciách, článkov, školení.

4. Webový portál so zdravotníckymi informáciami

Slovenskí pacienti, občianska spoločnosť i autority v zdravotníctve čelia nedostatku relevantných informácií. Zníženie informačnej nerovnosti podporí súťaž na zdravotníckom trhu, zvýši jeho efektívnosť a prispeje tak k vyššej dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Naším cieľom je preto spolu s inštitútom INEKO vytvoriť webový portál poskytujúci informácie z oblasti zdravotníctva, predovšetkým

 • informácie o kvalite a efektívnosti nemocníc (poskytovanie informácií pacientom a verejnosti, hospodárenie nemocníc, miera súťaže vo verejnom obstarávaní, pochybenia, prieskumy spokojnosti pacientov),
 • informácie o transparentnosti farmaceutických spoločností,
 • informácie o lekároch.

5. Ďalšie výstupy

V médiách:

______________________________________________________________________________

Cieľom projektu v jeho prvom roku bolo monitorovať výdavky dodávateľov liekov a ich kvalitu, analyzovať zverejňovanie informácií a etiku či kvalitu pri kategorizácií liekov a pomôcok a rovnako analyzovať sponzorov nadácií a mimovládnych organizácií v tomto sektore.

Sponzormi projektu v jeho prvom roku boli Bayer, Dôvera zdravotná poisťovňa, Siemens, GlaxoSmithKline, Novartis Slovakia a sanofi – aventis Pharma Slovakia.

1. Monitoring a analýza výdavkov dodávateľov liekov a pomôcok na marketing

2. Analýza etiky a kvality pri kategorizácii liekov a pomôcok

3. Monitoring kvality a etiky nákupov liekov, pomôcok, prístrojov v nemocniciach

4. Analýza sponzorov nadácií a mimovládnych organizácii v oblasti zdravotníctva

 • Čo taja združenia pacientov?, blog.etrend.sk, 30.4.2013
 • Rebríček otvorenosti nadácií, pacientských organizácií a MVO podľa zverejňovaných dát o ich darcoch
 • Webová aplikácia sumarizujúca poskytnuté dáta

V médiách:

/