Menu Close

Súčasné aktivity

Výmena skúseností s bojom proti schránkovým firmám

Schránkové firmy sa v uplynulom volebnom období stali symbolom zlyhávajúceho štátu pri presadzovaní efektívneho a transparentného výkonu verejnej služby. Viaceré kauzy v oblasti dopravy či zdravotníctva odhalili, že štát nedokáže účinne odsledovať, na koho účtoch peniaze napokon končia a z verejných zákaziek tak môžu profitovať aj ľudia napojení na politiku. Účinné riešenie nepriniesol ani protischránkový zákon schválený v roku 2015 a nová vláda si tak jeho vylepšenie zapísala aj do programového vyhlásenia.

Vyriešiť tento problém však zďaleka nie je jednouché, rôznymi spôsobmi sa o to pokúšajú vlády po celom svete. Jednou z prvých európskych krajín, ktorá začala bojovať so schránkovými firmami je Nórsko, v rámci projektu „Výmena skúseností s bojom proti schránkovým firmám“ sme sa preto rozhodli pozrieť, do akej miery by sa ich skúsenosťami mohlo inšpirovať aj Slovensko.


Kampaň za zachovanie silného infozákona

Infozákon (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobode informácii) je základným nástrojom kontroly verejných inštitúcii zo strany verejnosti. Nakoľko predovšetkým samosprávy a štátne firmy namietajú údajné zneužívanie Infozákona, ohlásilo Ministerstvo spravodlivosti zámer Infozákon novelizovať. Predkladaná novela Infozákona predpokladá zúženie rozsahu poskytovania informácii, pričom navyše smeruje aj k spoplatneniu prístupu verejnosti k informáciám. Prijatie takejto novely Infozákona je jednoznačným krokom späť a bezpochyby by znamenala zníženie možnosti kontroly verejných inštitúcii a ich transparentného správania sa.

Zámerom tohto projektu je zabrániť prijatiu novely oslabujúcej pomerne silný Infozákon a vylepšiť súčasný Infozákon tam, kde zostáva relatívne slabý a to pokiaľ ide o zverejňovanie a poskytovanie informácii od štátnych a mestských firiem. V prípade schválenia neprijateľnej formy Infozákona bude fáza po schválení doplnená aj kampaňou za prinavrátenie silného Infozákona umožňujúceho riadnu kontrolu verejných inštitúcii verejnosťou.


Monitoring verejného obstarávania

Ročne štát minie vo verejnom obstarávaní 4-5 miliárd eur. Štátne zákazky sa však opakovane ocitajú vo významných škandáloch, od neefektívnosti po prepojenie na politické strany. Traja zo štyroch Slovákov v prieskumoch Transparency tvrdia, že tendre sú často spojené s korupciou. Podľa podnikateľov ide zo štátnych zákaziek 13% na úplatky (prieskum PAS z roku 2012).

Hlavným problémom pritom nie je legislatíva, ale jej uplatnenie v praxi. Prideľovanie zákaziek sa riadi v celej EÚ smernicami, od ktorých sú miestne zákony odvodené. Prostriedkom pre zníženie korupcie je preto efektívnejší verejný tlak ako aj vyššia odbornosť samotných úradníkov, ktorí tak vedia odolať tlakom lobistov.

Cieľom projektu je preto znížiť korupciu v tendroch monitoringom najväčších zákaziek, výskumom dopadov nedávnych legislatívnych zmien, vzdelávaním zadávateľov tendrov (úradníkov) a zapojením širšej verejnosti do kontroly úradníkov.


Protikorupčné agentúry a vymáhateľnosť protikorupčných nástrojov v krajinách strednej a východnej Európy

Spoločný projekt organizácií z piatich krajín strednej a východnej Európy (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko a Estónsko) zameraný na 4 oblasti kritické pre boj s korupciou: konflikt záujmov, financovanie politických strán, ochrana tzv. „whistleblower-ov“ a slobodný prístup k informáciám. Jedným z hlavných cieľom projektu je zhrnúť odporúčania pre založenie, poprípade zlepšenie, národných protikorupčných agentúr v jednotlivých štátoch.


Transparentnejšie štátne firmy

Cieľom projektu je zvýšiť dohľad nad štátnymi a mestskými podnikmi, na ktoré budeme vyvíjať tlak a zároveň im pomáhať, aby sa stali transparentnejšími, a to za pomoci analýz, vytvorením webového portálu a rebríčka transparentnosti štátnych firiem, ako aj spravaním protikorupčného auditu.


Otvorené súdy

Na posilnenie väzby medzi občanmi, súdnym systémom a sudcami vytvárame webovú stránku, ktorá priblíži ich činnosť v súdnych sieňach aj mimo nich. Portál umožní užívateľom sledovať prípady a rozhodnutia jednotlivých sudcov.


Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva 2016

Cieľom projektu je monitorovať verejné obstarávanie, prispieť k transparentnosti vzťahov medzi zdravotníkmi a farmaceutickými firmami, analyzovať kontrolné a dohľadové orgány v zdravotníctve a komentovať ad hoc témy súvisiace s transparentnosťou a korupciou v zdravotníctve.

Doba projektu: 2015 – 2016