Menu Close

Protikorupčné agentúry a vymáhateľnosť protikorupčných nástrojov v krajinách strednej a východnej Európy

Na rozdiel od západoeurópskych krajín s dlhšou tradíciou demokratických inštitúcií pre vymáhanie práva, postkomunistickým krajinám z tzv. „regiónu CEE“ (stredná a východná Európa) chýbajú efektívne mechanizmy uplatňovania protikorupčných nástrojov, hlavne v oblasti mimo trestného práva, niekedy nazývanej „oblasťou mäkkej korupcie“. Vybrali sme 4 oblasti so silným dopadom na národné protikorupčné politiky: konflikt záujmov, financovanie politických strán, ochrana tzv. „whistleblower-ov“ a slobodný prístup k informáciám. Vo všetkých krajinách CEE sú v týchto oblastiach zavedené nejaké mechanizmy, ale dlhodobým problémom zostáva ich vymožiteľnosť. Cieľom projektu je preto analyzovať mechanizmy kontroly a uplatňovania zmieňovaných protikorupčných nástrojov, vrátane hĺbkových štúdií vzorového správania a konkrétnych odporúčaní pre danú krajinu na inštitucionálne zlepšenie, s výhľadom na posúdenie možnosti založenia národnej protikorupčnej agentúry. (Cieľom projektu nie je analýza alebo návrh nastavení spomínaných protikorupčných tém okrem inštitucionálnej kontroly a vymožiteľnosti, čiže sa nezameriava napr. na nastavenie finančných limitov, majetkové priznania, alebo rozsah povinne zverejňovaných informácií.)

Analýza národných systémov integrity, ktorú nedávno vydala TI, ukazuje, že kde existujú silné a zakorenené inštitúcie tzv. „watchdog-ov“, súdnictva, a vymáhania práva, systém sa zaobíde aj bez prípadnej národnej protikorupčnej agentúry, keďže tieto inštitúcie už vykonávajú kľúčové funkcie prevencie, odhaľovania a vzdelávania verejnosti o otázkach korupcie. Na druhej strane, v krajinách CEE by takéto agentúry hrali – a v niekoľkých prípadoch aj hrajú – kľúčovú úlohu v protikorupčných snahách. Jedným z cieľov tohto projektu je vytýčiť súbor pravidiel pre národné protikorupčné agentúry v krajinách CEE a zároveň priniesť odporúčania pre konkrétne krajiny na založenie alebo zlepšenie už existujúcej národnej agentúry.

Slobodny pristup k informaciam picture Názov: Slobodný prístup k informáciám: Analýza slobodného prístupu k informáciám v krajinách Európskej únie

Dátum: apríl 2015

Autor: Zuzana Dančíková, Veronika Ferčíková, Katarína Klingová

Anotácia: Právo na slobodný prístup k informáciám je základným nástrojom kontroly verejných inštitúcii zo strany verejnosti. Publikácia obsahuje analýzu návrhu novely infozákona na Slovensku, prehľad dohľadových orgánov v krajinách EÚ, či komparatívu legislatívnej úpravy sprístupňovania informácií v krajinách V4 a Estónsku a všeobecné odporúčania pre posilnenie vymožiteľnosti práva na informácie.

Protikorupcne odporucania picture Názov: 150 Protikorupčných odporúčaní pre Slovensko: Odporúčania pre politikov, aktivistov, štátnych manažérov i starostov

Dátum: apríl 2015

Autor: Transparency International Slovensko

Anotácia: Táto publikácia obsahuje konkrétne odporúčania Transparency International Slovensko pre politikov, štátnych manažérov a starostov ako zverejňovať informácie a aktívne informovať občanov o svojich činnostiach, ako aj odporúčania pre aktivistov a občanov o tom ako môžu realizovať svoje právo na prístup informáciám.

Access to Information picture Názov: Analýza slobodného prístupu k informáciám v krajinách Európskej únie – Slovinsko, Veľká Británia, Estónsko a Chorvátsko

Dátum: november 2014

Autor: Zuzana Dančíková, Veronika Ferčíková

Anotácia: Informačný komisár, ako nezávislý dohľadový orgán aktívne zvyšuje vymožiteľnosť zákona, technickú podporu úradníkov ako aj ich tréning. Občania nemusia čakať roky na súdne rozhodnutie a podávať podnety a sťažnosti na rôzne štátne orgány. Dĺžka súdneho konania zabezpečuje neaktuálnosť požadovanej informácie. Režim sprístupňovania informácii potrebuje rýchlejší a zjednocujúci prístup tak pre úrady ako aj pre občanov. Inštitúcia informačného komisára toto umožňuje, čím zároveň odbremeňuje prácu ostatných inštitúcií.

Freedom of Info Act picture Názov: Analýza vymáhateľnosti infozákona v štátnych a mestských firmách – Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Estónsko

Dátum: máj 2014

Autor: Zuzana Dančíková, Ľuboslava Riapošová

Anotácia: Štátne a mestské spoločnosti hospodária s majetkom štátu. Zároveň pôsobia v kľúčových oblastiach ako doprava, energie, infraštruktúra či bývanie. Cieľom tejto štúdie je poukázať na problematické miesta infozákonov v súvislosti s mestskými a štátnymi firmami v Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku, a ponúknuť odporúčania pre silnejšie infozákony.

whistleblowers picture Názov: O nás s nami – ochrana oznamovateľov v českom kontexte a v porovnaní s ďalšími krajinami
Dátum: apríl 2014Autor: Oživení

Anotácia: Analýza ochrany oznamovateľov (whistleblowerov) v krajinách V4 a Estónsku poukazuje na nedostatky v legislatívnom rámci, ktoré veľmi sťažujú možnosti poskytovať dostatočnú či funkčnú ochranu pre oznamovateľa pri oznamovaní nekalých praktík. Publikácia obsahuje hĺbkovú analýzu osobných skúseností ohlasovateľov na základe 40 rozhovorov.

Workshop v Bratislave 29.-30. máj 2014

Pre našich projektových partnerov sme koncom mája pripravili workshop so sériou prednášok expertov na komunikáciu projektov verejnosti (advocacy), lobing a odborníkov na vedenie úspešných kampaní.

Na stretnutí prednášal pán Patrik Zoltvány z FIPRA Slovakia, ktorý účastníkom workshopu objasnil danú problematiku z pohľadu profesionálneho lobistu a konzultanta. Pán Zoltvány taktiež názorne poukázal účastníkom ako postupovať v presadzovaní legislatívnych zmien a odporúčaní v prípade zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Stretnutie pokračovalo prezentáciou pána Jiřího Boudala, ktorý predstavil účastníkom úspešný protikorupčný projekt takmer 20 českých mimovládnych organizácií Rekonstrukce státu, ktorý niekoľko rokov koordinuje.

V piatok ráno našimi pozvanými hosťami boli pán Martin Hojšík, manažér kampane pre Actionaid a pani Dana Mareková, fundraising koordinátorka pre Justice & Environment – European Network of Environmental Lawyers, ktorí viedli s účastníkmi aktívnu diskusiu na tému ako zrealizovať presadenie legislatívnej zmeny, ako naplánovať komunikačnú stratégiu a ako viesť úspešnú kampaň.

FINEC workshop

BA workshop1


21 Promoting an effective anti-corruption framework in the CEE countries

visegrad_fund_logo_blue_200Zastavme korupciu logo partneri