Menu Close

Transparentnejšie štátne firmy

1. Analýzy

Budeme analyzovať prípady verejného obstarávania (sledovanie cien za vybrané položky obstarávania, analýzy ich kontraktov), personálnu politiku (horúce linky „whistleblowing-u“, meranie politického vplyvu), politiku grantov (zbieranie a analýza transparentnosti udeľovania grantov) a dodržiavanie povinnosti zverejňovania zmlúv. Jedna zo štúdií sa bude venovať citlivej téme bonusov pre manažérov a ich regulácii, vychádzajúc z praxe najlepších krajín v tomto ohľade. Celkovo bude napísaných 8 samostatných štúdií (zvyšné témy budú vybraté na základe počiatočného prieskumu medzi analytikmi). Všetky štúdie budú zahŕňať odporúčania na zmenu, či už v zákonoch alebo v praxi. Štúdie budú spolu s hodnotením transparentnosti štátnych a mestských podnikov publikované ako podklad pre tvorcov politík, štátne podniky a verejnosť ako takú.

Výstupy:

Od novembra 2013 do novembra 2015 sme na blogu Transparency International Slovensko i v celoštátnych médiách zverejnili k fungovaniu štátnych, mestských a župných firiem viacero analýz. Publikovali sme aj niekoľko komentárov a vyjadrovali sa k problematike v článkoch celoslovenských i lokálnych médií.

2. Verejná kontrola (portál na sledovanie štátnych a mestských podnikov)

Vytvoríme pravidelne aktualizovanú webovú stránku s informáciami o vyhlásení nových tendrov, s kľúčovými finančnými informáciami (dlhy a zisky/straty) na štvrťročnej báze, o predaji nehnuteľností, kľúčových personálnych zmenách (vrátane životopisov a platov) a udeľovaní grantov, aby bola verejná kontrola štátnych podnikov jednoduchšia a porovnateľnejšia. Dáta budú z časti zhromažďované a priamo získavané z oficiálnych registrov, a z časti zbierané a vizuálne upravované ručne.

Návštevníci (napr. novinári, aktivisti) sa budú môcť prihlásiť na automatický odber upozornení o vybraných spoločnostiach a indikátoroch. Stránka bude takisto neustále zvýrazňovať, nakoľko sú podniky otvorené a aké majú medzery, vychádzajúc z rebríčka transparentnosti z roku 2012 – http://firmy.transparency.sk. Tento nástroj pomôže zvýšiť tlak na manažment štátnych podnikov, aby obmedzili možnosti zneužitia moci.

Výstupy:

V decembri 2013 sme spustili pilotnú verziu portálu http://firmy.transparency.sk venovanému štátnym, mestským a župným firmám. Na portáli postupne pribúda zoznam spoločností s verejným vlastníctvom, informácie o nich i nové funkcionality. Politici, novinári, občianski aktivisti, či úradníci si tak môžu na jednom mieste vyhľadať a porovnať údaje o hospodárení verejných firiem, o ich manažmente, alebo preskúmať verejné obstarávania a zmluvy týchto spoločností. V máji 2015 pribudli na portáli podrobné informácie o 81 významných verejných spoločnostiach, ako aj hodnotenie transparentnosti jednotlivých firiem s verejným podielom.

3. Rebríček transparentnosti verejných firiem

Na objektívne zhodnotenie vývoja vytvoríme po uplynutí troch rokov od jeho prvého kola novú verziu Rebríčka transparentnosti štátnych firiem (http://firmy.transparency.sk). Budeme sa snažiť o rozšírenie rebríčka aspoň na 80 firiem, oproti 45 z roku 2012. Výsledky rebríčka budú prezentované na podujatí s účasťou zástupcov štátnych firiem, politikov a verejnosti, pričom víťazovi bude udelená cena.

Po zverejnení rebríčka zorganizujeme 5 seminárov pre zástupcov štátnych firiem, aby sme s nimi prediskutovali výsledky a motivovali ich zlepšiť sa, ako aj poskytnúť im rady. Ďalšie 3 semináre budú zamerané na miestnych aktivistov, s cieľom pomôcť im sledovať firmy vlastnené ich mestami pomocou know-how nadobudnutého TIS. Rebríček poskytne vecné dôkazy pre verejnú diskusiu a zároveň bude motivovať riadenie štátnych podnikov spraviť pokrok z hľadiska transparentnosti.

Výstupy:

Rebríček transparentnosti 81 významných štátnych, mestských a župných firiem a ich porovnanie so súkromnými i štátnymi zahraničnými spoločnosťami predstavila TIS začiatkom mája 2015. Základné informácie o našich zisteniach nájdete v tlačovej správe a prezentácii. Podrobné informácie o zisteniach sme spracovali do publikácie Slovenské verejné firmy zostávajú netransparentné, ktorá má aj anglickú verziu.

Na základe výsledkov rebríčku sme zorganizovali aj viacero seminárov pre miestnych aktivistov i predstaviteľov verejných firiem. Manažérom viacerých spoločností sme poskytli aj osobné konzultácie k odporúčaniam na výšenie transparentnosti.

Pre aktívnych občanov sme pripravili aj analýzu, ako kontrolovať štátne či mestské firmy, v ktorých nemá verejný sektor stopercentný majetkový podiel, alebo ide o takzvané vnučky, ktoré založili štátne či mestské firmy.

4. Protikorupčný  audit

Pilotom projektu bude podrobný protikorupčný audit v jednej zo štátnych firiem so záujmom o dôkladnejšie zmeny, ktorý bude odrážať audity, ktoré vykonávame v mestách (5 miest za posledné štyri roky). Experti budú analyzovať firemné interné pravidlá, ako aj prax, v spolupráci s manažérmi štátnych firiem. Audit bude trvať pol roka a jeho výsledok bude zverejnený. Audit slúži ako nástroj pre manažérov na zavedenie protikorupčných opatrení. Bude navrhnutý pre tých, ktorí majú záujem o hlbšie zmeny, no nemajú kapacitu ich zaviesť. Na základe metodiky auditu takisto zverejníme samohodnotiaci nástroj na webovom portáli, ktorý umožní manažérom štátnych firiem, zamestnancom NKÚ, ako aj aktivistom zhodnotiť ktorúkoľvek štátnu firmu a porovnať ju s tými, ktoré už boli ohodnotené.

Výstupy:

Od septembra 2014 vykonávali experti TIS audit transparentnosti v jednej z najväčších štátnych spoločností v Slovenskej pošte, a.s. Koncom roku 2014 sme zástupcom pošty predložili prvú správu z auditu transparentnosti ôsmich politík v spoločnosti, začiatkom marca sme im odovzdali aj dokument s desiatkami odporúčaní, ktoré môžu zvýšiť transparentnosť v tejto spoločnosti a slúžiť ako inšpirácia aj pre ďalšie firmy s verejným vlastníctvom. Slovenská pošta sa zaviazala do konca roku 2015 zaviesť väčšinu opatrení do praxe, začiatkom roka 2016 prinesieme vyhodnotenie jej úsilia.

5. Manuál o výberových konaniach v mestských firmách

V lete 2015 pozval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal zástupcov TIS ako pozorovateľov do výberovej komisie na obsadenie top pozícií v štyroch významných mestských obchodných spoločnostiach. Výberové konanie sprevádzalo množstvo pochybností, experti TIS však aj vďaka tejto cennej skúsenosti dokázali vypracovať manuál, ako by transparentné výberové konania na riaditeľov mestských firiem mali prebiehať.

Výstupy: