Menu Close

Výskum TIS: E-aukcie na Slovensku šetria peniaze

Lákajú viac uchádzačov a v priemere usporia 6-15% nákladov

 

Zavedenie povinnosti pre verejné inštitúcie nakupovať formou elektronických aukcií sa ukazuje ako dobrý krok. Dve nové štúdie expertov v TransparencyInternational Slovensko (TIS) skúmajúce výsledky viac ako tisícky e-aukcií uskutočnených  na Slovensku od roku 2008 naznačujú, že e-aukcie dokážu zvýšiť počet konkurenčných ponúk, a následne aj usporiť obstarávateľom v priemere od 6-15% predpokladanej ceny.

Gabriel Šípoš, Peter Klátik a Matej Tunega študovali zákazky zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, teda tendre s objemom nad 10 tisíc eur. Z ich štúdie vyplýva, že  e-aukcie zaznamenali veľký rozmach po minulých voľbách – až 90% z doterajších väčších aukcií uskutočnili verejné inštitúcie za vlády Ivety Radičovej.

Kým rokoch 2008-9 nedosahovali objemy zákaziek obstarávaných formou aukcií ani percento celkového objemu, v treťom štvrťroku 2011 to bolo už 17%. V najväčšom objeme sa touto formou nakupovali služby likvidácie odpadu, zdravotnícke vybavenie, stavebné práce a kancelárske stroje. Priemerná úspora dosiahla pri takýchto väčších zákazkách 6% z ceny predpokladanej zadávateľom.

Emília Sičáková-Beblavá so Slávkou Šatníkovou skúmali formou dotazníkov e-aukcie najmä v samosprávach a v menších objemoch (do 30 tisíc eur), ktoré sa v oficiálnom Vestníku nevykazovali. Podobne ako prvá štúdia aj druhá ukazuje, že najčastejšie sa e-aukcie uskutočňujú na tovary, hoci objemom dominujú služby. V e-aukciách najčastejšie súťažia traja uchádzači, kým pri klasickom postupe sú to v priemere dvaja.  Priemerné úspory sa v ich vzorke pohybujú od 10 do 12%. Porovnanie výsledných cien pri dvanástich komoditách  pri klasickom obálkovom postupe a pri e-aukciách potvrdilo lepšiu efektívnosť e-aukcií, a to pri 10 z 12 položiek.

Navyše štúdia oboch autoriek naznačila, že relatívne nízke ceny e-aukcií nemusia byť neskôr kompenzované dodatkami, ako tvrdia skeptici. Priemerný výskyt dodatkov je porovnateľný s ich početnosťou pri obstarávaniach bez použitia aukčnej formy obstarávania.

Hoci výsledky oboch štúdií sú z pohľadu len nedávneho nárastu používania e-aukcií predbežné, už teraz naznačujú, že zavedenie povinného obstarávania cez e-aukcie bolo pre verejné financie výhodným opatrením. Hrubý odhad doterajších úspor predstavuje 30 miliónov eur.  Ak by sa e-aukcie používali pravidelne pri tretine objemu verejného obstarávania na Slovensku, ročné úspory by mohli dosiahnuť 250 miliónov eur.

TIS ako mimovládna organizácia podporuje zavádzanie používania elektronických aukcií už od roku 2006. Tento postup obstarávania je podľa TIS nielen efektívny, ale svojou vyššou transparentnosťou aj znižuje potenciál pre korupciu.

Gabriel Šípoš, riaditeľ TIS

Emília Sičáková-Beblavá, programová riaditeľka TIS

 

Vplyv elektronických aukcií na efektivitu verejného obstarávania na Slovensku: prvé výsledky

Elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní: teória a prax na Slovensku

 

Štúdia Šípoša a spol. bola podporená grantom od Siemens Integrity Initiative, kým analýza Sičákovej-Beblavej, Šatníkovej a Klátika bola súčasťou projektu Budovanie sietí pre zvýšenie kapacít na posilnenie udržateľnosti transparentných miestnych samospráv na Slovensku a v Maďarsku a financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Programu cezhraničnej spolupráce MR-SR. Obe štúdie sú prístupné na www.transparency.sk.

 

http://www.husk-cbc.eu/